Selected elements of general fitness and effectiveness in 1×1 test games among 12-year-old football players

Mateusz Kaczor1*, Henryk Duda1, Mateusz Korcala2

J. Sport. Res. and Innov., vol. 1, no. 1, pp. 27-34, January 2024

1Department of Sports and Recreational Games of the Academy of Physical Education in Krakow, 31-571 Kra-ków, Poland;
2Hutnik Football Academy Kraków, 30-979 Kraków, Poland
*Correspondence: mateusz.kaczor@awf.krakow.pl

Abstract

Background: Individual duels in football are considered a difficult and risky element of the game. Effective actions of a player in a 1×1 situation allow you to gain a numerical advantage over your opponent and gain space on the pitch. The aim of the research is to assess the impact of selected elements of general fitness on the effectiveness of young football players in 1×1 test games. Methods: The research was conducted on a group of boys playing football at the “Hutnik” Kraków Football Academy. The group consisted of eighteen young football players born in 2010, who were 12 years old at the time of the study (Youth: D2). The research was conducted in January-February 2022. The method of observation (categorized) was used in the study. To assess the game’s disposition, a general physical fitness test and a 1×1 test game were used. Results: Based on the correlation analysis, it was found that the general level of physical fitness of young football players has a positive impact on the effectiveness in 1×1 test games. For all analyzed elements of general fitness, significant relationships were found with the 1×1 game indicators. The highest correlations between 1×1 game indicators were recorded for speed, agility, jumping – power of lower limbs and endurance. Conclusions: In order to increase the effectiveness of the 1×1 game, care should be taken to develop general physical fitness, with particular emphasis on speed and agility.

Keywords: football, 1×1 game, general fitness, motor ability tests

References

1. Szwarc A: Piłka nożna. Gra jeden przeciwko jednemu. WM. Olecko. 2008.

2. Grycmann P, Szyngiera W: Nowoczesne nauczanie i doskonalenie gry w piłkę nożną, Katowice, 2016.

3. Duda H: Kształcenie gracza we współczesnej grze w piłkę nożną: podręcznik dla stu-dentów AWF. AWF Kraków. 2022.

4. Naglak Z: Kształcenie gracza na podstawowym etapie. AWF Wrocław. 2010.

5. Żmuda W, Witkowski Z: Edukacja młodych piłkarzy nożnych: technika gry. AWF Ka-towice. 2015.

6. Grycmann P: Rozumienie Gry. Wyd. Paweł Grycmann, Katowice. 2021.

7. Szwarc A, Kromke K: Zmiany sprawności działania w sytuacji gry jeden przeciwko jednemu piłkarzy nożnych najwyższego poziomu zaawansowania sportowego w zależ-ności od upływającego czasu gry i wyniku rywalizacji. Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku. 2011, t. 21, s. 23 – 32.

8. Duda H., Brzyski J. Identification of the Efficiency of Football Players in Individual Risky Situations (on the Example of the Polish National Teams Performance in the EURO 2012 Tournament). Antropomotoryka. 2016:74, s.63 – 71.

9. Gerisch G, Reichelt M: Computer – and video – aided analysis of football games. (in:) Reilly T, Clarys J, Stribbe A, (ed.): Science and Football II, London, EFN SPON. 1993: 167–173.

10. Szwarc A, Kromke K, Radzimiński Ł, Jastrzębski Z: Efektywność gry 1 na 1 dla piłkarzy wysokiego szczebla podczas mistrzostw świata i Europy w odniesieniu do pozycji na boisku i czasu meczu. International Journal of Sports Science & Coaching. 2017: 12 (4), 495-503.

11. Panfil R, Żmuda W: Nauczanie gry w piłkę nożną. Wyd. B.K. Wrocław 1999.

12. Szwarc A., Kromke K., Stuła A: Sprawność działania piłkarzy mistrzowskiego poziomu sportowego w sytuacjach gry jeden przeciwko jednemu. (in:) Vedecké práce KSSaP 2015. Vedecký zborník / vedec. ed. Marián Merica. Univerzita sv. Cyrila a Metoda. Trnava. 2015

13. Ryguła I: Proces badawczy w naukach o sporcie. AWF Katowice. 2003.

14. Talaga J: Sprawność fizyczna ogólna – testy. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań. 2004.

15. PZPN: Nowoczesne testy piłkarskie. Warsztat trenera nr. 13 grudzień 2011. s. 34-39.

16. Ljach W, Witkowski Z: Koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej. COS. Warszawa. 2004.

17. Sobiecki J, Cadel K: Wskaźniki antropologiczne. (w:) Przewodnik do ćwiczeń z antropologii, (red.) Gołąb S, Chrzanowska M. Podręczniki i Skrypty nr. 2. AWF Kraków. 2007. s. 19 – 26.

18. Stanisz A. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe. StatSoft Polska. Kraków. 2006.

19. Stępiński M, Dorna M: Gra 1×1 w piłce nożnej – w ataku i obronie. MWW. Wrocław. 2011.

20. Witkowski Z: Symetria i asymetria ruchów w przygotowaniu techniczno – taktycznym i szybkościowo – siłowym piłkarzy nożnych. „Monografie” nr. 21. AWF Kraków. 2013.

21. Kułaga Z, Różdżyńska-Świątkowska A, Grajda A, Gurzkowska A, Wojtyło M, Góźdź M, Świąder-Leśniak A, Litwin M: Siatki centylowe dla oceny wzrastania i stanu odżywie-nia polskich dzieci i młodzieży od urodzenia do 18 roku życia. Standardy Medyczne/Pe-diatria, 2015. t.12. 119 – 135.

22. Szwarc A: Effectiveness in one-on-one games and the level of the selected motorial dispositions in young soccer players. (in:) Recruitment, Selection and Training of Children and Teenagers in Sports Ball Games. (red). Żak S, Klocek T. Wydawnictwo Monograficzne nr. 9. MTNGS. Wrocław. 2007. s. 109- 111.

23. Paluszek K: Związek pomiędzy skutecznością w grze „jeden przeciwko jednemu” a zdolnościami kondycyjnymi i koordynacyjnymi. [w] Sport dzieci i młodzieży na przeło-mie wieków. (red.) Bergier J, IWFiS, Biała Podlaska. 2000, s. 129-135.

24. Żak S, Pleszka P, Klocek T: Poziom wybranych zdolności motorycznych i cech soma-tycznych a efektywność indywidualnej gry młodych piłkarzy nożnych. (w:) Żak S, Spieszny M, Klocek T, (red.) Gry zespołowe w wychowaniu fizycznym i sporcie. Studia i Monografie nr. 33. AWF Kraków. 2005. s. 190 – 196.

25. Verheijen R: Conditioning for Soccer. Reedswain. Spring City. Pennsylvania. 1998.

26. FIFA: Small-sided games and integrating physical preparation, Zurich. 2013.

27. Dost H, Hyballa P, Te Poel H: Soccer functional fitness training. Mayer & Mayer Ver-lag. Aachen. 2016.

28. Jaworski J, Gargula L, Tchórzewski D, Durlik K, Kołodziej E. Identification Of Somatic And Functional Variables Determining The Effectiveness Of Test Games In Various Foot-ball Training Groups. Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences. 2017. 78 (27): 47-56,

29. Chmura J, Chmura P, Ciastoń J: Przygotowanie motoryczne piłkarzy do wysiłku star-towego. Sport Wyczynowy. 2008. nr. 10-12/526-528. s. 49-6.

30. Hill-Haas S, Dawson B, Impellizzeri F, Coutts A: Physiology of Small-Sided Games Training in Football A Systematic Review. Sports Medicine, 2011. 41(3): 199 – 220.

31. Owen A, Dellal A: Football conditioning a modern scientific approach: fitness training, speed & agility, injury prevention. SoccerTutor.com. 2016.

32. Kryściak J, Tomczak M, Podgórski T, Chmura P, Konefał M, Chmura J, Maly T, Modric T, Andrzejewski M: Temporal changes in intensity and volume of external training loads during a 1 × 1 short-bout, small-sided games in elite youth soccer players. Scientific Reports. 2023.

33. Duda H, Kaczor M, Ambroży T: Intelektualizacja jako wymóg kreatywnego nauczania gry młodych piłkarzy nożnych, (w:) Stuła A. (red.), System szkolenia piłkarzy w wybra-nych krajach i klubach europejskich. Badania wspomagające efektywność szkolenia w Polsce. Politechnika Opolska. 2014. s. 102 – 116.